این خطا ناشی از مایل نگاه کردن به درجات وسیله اندازه گیریست.
دلیل این امر اینست که در این صورت نور شکسته شده و ما نمیتوانیم اندازه ها را درست ببینیم.برای رفع این مشکل باید بصورت عمود به درجه های وسیله اندازه گیری نگاه کنیم.