در هر اندازه گیری خطا وجود دارد.این خطا میتواند به 2طریق صورت گیرد.
I)فردی یا انسانی
II)خطای ابزاری