به کوچکترین اندازه ای که توسط وسیله اندازه گیری ،محاسبه میشود را دقت اندازه گیری میگویند.
هر چه این اندازه کوچکتد باشد دقت بیشتر است.
دقت خط کش1mm
دقت کولیس 1/10mm
دقت میکرومتر 1/100mm