واحد یک کمیت وابسته به کمیت های دیگر است.مانند حجم و مساحت که وابسته به واحد طول میباشند.
هر کمیت دارای:
1.اندازه
2.واحد
میباشد.مانند عبارت زیر

L=8cm
در اینجا Lکمیت،8اندازه و cm واحد است.