انرژی است که در اجسامی مانند فنر ذخیره میشود و در اثر تغییر طول در آن ها بوجود می آید.

-
از این انرژی برای ساعت های کوکی،تیر و کمان،ماشین های اسباب بازی،تله موش و... استفاده میشود.

فرمول محاسبه انرژِی پتانسیل کشسانی
U=1.2 K X2
یادآوری)Kبه معنی ثابت فنر است.
سوال)فنری به طول 20cmداریم.اگر ثابت فنر 10N/cmباشد و طول فنر20cmافزایش یابد انرژی پتانسیل کشسانی در فنر چقدر خواهد بود؟
حل:
k=10N/m×100=1000N/m
x=20cm=0.2m
U=1/2×1000×(2/10)2=500×4/100=20j