قانون گالیله:
سرعت سقوط اجسام به جرم آنها بستگی ندارد.به شرط آنکه از اصطکاک ملکولهای هوا صرف نظر شود.


~~~~~~~~
آزمایش پر و سکه گالیله که در لوله خلع انجام شد این موضوع را ثابت کرد.