انرژی بوجود نمی آید و از بین نمیرود؛فقط از صورتی به صورتی دیگر تبدیل میشود.
 توضیحات بیشتر و کاملتر در "ادامه مطلب"

اصل پایستگی را برای حرکت رفت و برگشتی(نوسانی)برای یک آونگ بیان کنید.
آونگ:

آونگ وزنه ایست که به انتهای ریسمانی متصل است و میتواند حرکت نوسانی انجام دهد.
مثال:پاندول ساعتتوضیح شکل:
1.در این حرکت انرژی جنبشی به پتانسیل تبدیل میشود
2.در این حرکت انرژی پتانسیل به جنبشی تبدیل میشود