انرژی مکانیکیE
به مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشی انرژی مکانیکی گویند.

E=U+K


مثال حل شده:
جسمی به جرم 4kg در ازتفاع 50m زمین با سرعت 72km/hحرکت میکند.انرژی مکانیکی این جسم را بیابید.
U=4×10×50=2000j
k=1/2×4×400=800j
بنابراینE=2000+800=2800j