هرگاه بر نیروی گرانش غلبه کنیم،یعنی جسم را نسبت به یک نقطه ارتفاع دهیم،در جسم انرژی پتانسیل گرانشی ذخیره میشود.
انرژی پتانسیل گرانشی به سه عامل ارتفاع،شتاب گرانش و جرم رابطه مستقیم دارد.