با Kنشان داده میشود.انرژی حسم منحرک را انرژی جنبشی گویند.یعنی هرجسمی که دارای سرعت باشد دارای انرژی جنبشی است.فرمول:

انرژی جنبشی به دو عامل بستگی داره:
I.جرم جسم(مستقیم)
II.حرکت جسم(مستقیم با مجذور سرعت)
 
مثال مفهومی در "مثال..."

سرعت جسمی را ثلث و جرم آنرا ربع میکنیم.انرژی جنبشی آن چند برابر خواهد شد؟
1/36=1/4×1/9