انرژی ها را به دو نوع تقسیم میکنند که به ترتیب در بخش های 35و36توضیح داده شده اند.
I.جنبشی:بخش 35
II.پتانسیل:بخش 36