انرژی عاملی است که باعث تغییر در احسام میشود،این تغییر میتواند فیزیکی و یا شیمیایی باشد.
به عبارتی بدون انرژی ادامه ی زندگی امکان پزیر نمیباشد و همه چیز به آن وابسته است.
  • انرژی یک کمیت فرعی است و وابسته به کمیت های دیگر است.واحد آن در SI ژول است.(j)
  • در قدیم واحد انرژی گرمایی و پتانسیل شیمیایی کالری بود.
  • کالری cal               
  • 1cal=4.184~4.2j