هر عملی را عکس العملیست،مساوی و درخلاف جهت آن.
مثال:ضربه زدن به یک جسم سنگین،هنگامی که اسکیت به پا داریم دیوار را هل دهیم.