:اگر نیرویی بر جسمی وارد نشود و یا مجموع نیروهای وارد شده بر جسم -0-باشد،جسم حالت قبلی خود را حفظ میکند.یعنی اگر ثابت است،ثابت و اگر متحرک است با همان سرعت به خط مستقیم به حرکت خود ادامه میدهد.
مانند موشکی که میخواهد به ماه برود،تنها تا زمانی که در جوّ است لازم به انرژی و نیروهای موتورهای خود لازم دارد و بعد به دلیل اینکه نیرویی به آن وارد نمی شود نیازی به نیرو موتورهای خود ندارد.

عوامل موثر بر اینرسی:
I)
جرم جسم
II)تغییرات سرعت

سوالات مفهومی اینرسی را در "سوالات اینرسی..."دنبال کنید...

سوال1.چرا اتوموبیل در پیچ جاده میپیچد؟
اتوموبیل تمایل دارد به خط مستقیم حرکت کند و در پیچ جاده اصطکاک بر اینرسی غلبه میکند و اتوموبیل میپیچد.
سوال2.چرا در جاده های لغزنده اتوموبیل در پیچ ،از جاده منحرف می*شود؟
زیرا برعکس سوال قبل اینرسی بر اصطکاک غلبه میکند و اتوموبیل از مسیر منحرف می شود.
سوال3.یک کامیون و یک ماشین سواری به مانعی برخورد میکنند.اگر سرعت آنها یکی باشد کدام یک تخریب بیشتری ایجاد میکند؟چرا؟
کامیون-زیرا جرم بیشتری دارد.
سوال4.وزنه ای را روی کاغذی قرار میدهیم.اگر کاغذ را به آرامی بکشیم وزنه با آن حرکت میکند اما اگر آنرا سریع بکشیم وزنه سرجای خود می ماند.چرا؟
هنگامی که کاغذ را به آرمی میکشیم،اصطکاک بر اینرسی غلبه میکند،اما زمانی که کاغذ را به سرعت میکشیم،اینبار اینرسی بر اصطکاک غلبه میکند.(بدلیل شتاب بیشتر.)