32قانون نیوتن در بخشهای 32و33توضیح داده شده اند.قانون دوم نیوتن نیون بعدا قرار خواهد گرفت.
بخش 32:قانون اول
بخش 33:قانون سوم
بخش ؟:قانون دوم