به ما نشان میدهد که یک مسافت را در چه رمانی طی کرده و میانگین سرعت های متحرک میباشد.