به تغییرات سرعت در واحد زمان شتاب گویند.شتاب یک متحرک به ما نشان می*دهد در مدت یک ثانیه سرعت آن چند متر در ثانیه(m/s)کم یا زیاد شده.
شتاب=زمان/تغییرات سرعت
فرمول شتاب: http://up.iranblog.com...39.gif
انواع شتاب:
I)شتاب مثبت(تند شونده)
II)شتاب منفی(کندشونده)
در شتاب مثبت همواره سرعت جسم رو به افزایش است بعنی سرعت ثانویه از سرعت اولیه بیشتر است ولی در شتاب منفی سرعت ثانویه از سرعت اولیه کمتر است.مانند ترمز کردن.