به مسافت پیموده شده در واحد زمان سرعت گویند.
سرعت یک کمیت فرعی است و به دوعامل بستگی دارد:
 I)مسافت پیموده شده
II)زمان

V=x(m)/t(s)در SI
یا
V=x(Km)/t(h)

Km/h×1000/3600=m/4----->Km/h×1/3.6----->یاm/s=Km/h
استثناً برای این یه مبحث چندتا سوال میذارم در "ادامه مطلب..."

اتوموبیلی مسافت 2.7Kmرا در مدت 1.5دقیقه می*پیماید.سرعت اتوموبی را بر حسب Km/h و m/S بدست آورید.

x=2.7Km
t=1.5Min
V=2700/90=30m/s
30×3.6=1.8Km/h