حرکت در فیزیک یعنی:
هرگاه جسمی با گذشت زمانمکانش نسبت به یک نقطه تغییر کند می*گویند دارای حرکت می*باشد.
حرکت یک امر نسبی میباشد.یعنی یک جسم میتواند در یک زمان نسبت به یک نقطه حرکت داشته باشد و نسبت به نقطه دیگر ساکن باشد.این نقطه را درد فیزیک مبدا گویند.مثال:اگر ما ببی حرکت رو به روی تخته سیاه بایستیم،حرکت نداریم اما در همان حال نسبت به کره ماه حرکت داریم.
در حرکت دو چیز مورد نظر است:
I)مسافت پیموده شده(x)
II)جابجایی(d)

حالات:
x>dمعمولاً
x=dحالت خاص:فقط در مسافت کوتاه و به خط راست
x<dهیچگاه