کمیت های فیزیکی ا ز لحاظ اندازه گیری میکنند:
I)کمیت اسکالر(نرده ای)
II)کمیت برداری(جهت دار)
کمیت اسکالر:کمیتیست که فقط دارای اندازه می*باشد و با یک عدد برای ما مشخص خواهد شد.مانند:جرم، حجم، طول، زمان، دما
در این کمیت ها میتوان مقادیری را از هم کم یا زیاد کرد و مانند اعداد به آنها مینگریم.
کمیت برداری:کمیتیست که علاوه بر مقدار دارای جهت نیز می*باشند و در محاسبه*ی آنها بایستی به جهت نیز توجه کرد.مانند:نیرو-وزن -سرعت-شتاب-جابجایی
چون نیرویک کمیت برداریست دارای 3مشخصه است:
I)اندازه
II)جهت
III)راستا:
راستا:موقعیت یک بردار را نسبت به یک بردار دیگر نشان می*دهد.وثتی میگوییم نیرویی با نیرویی دیگر موازی است راستای آن ها را به یکدیگر می*سنجیم.