برخی مواد دارای خاصیت مغناتیسی.این خاصیت در اجسامی مانند آهن،نیکل و کبالت به وجود می آید و به همین اجسام نیز نیرو وارد نیکند.
آهن ربا:
آهنرباها اجسامی هستند که در آنها خاصیت مغناتیسی وجود دارد و دارای 2قطب می*باشند.
قطبهای آهنربا:
دو نقطه ار آهن ربا هستند که خاصیت مغناتیسی در آن دو نقطه حداکثر است.
شکل:http://up.iranblog....4259.gif


در این شکل قطب (n)شمال و قطب (s) جنوب می*باشد.
انواع نیروهای مغناتیسی:
I)نیروهای جاذبه:بین صطبهای ناهمنام.SوN
II)نیروهای دافعه:بین قطبهای همنام.NوNیاSوS