نیروهایی که میان بارهای الکتریکی بوجود می*آیند را  نیروهای الکتریکی گویند.
   در اتم دو ذره با بارهای الکتریکی +و-وجود دارد.الکترونها دارای بارهای منفی هستند و پروتون ها دارای بارهای مثبت میباشند.هرگاه در یک اتم یا یک ماده تعداد الکترون ها و پروتونها برابر نباشند،دارای بارای الکتریکی میشود.
   اتم در حالت عادی خنثی است و بار الکتریکی ندارد.زیرا تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابرند.
پروتونهای یک اتم هیچگاه تغییر نمی*کند بلکه الکترون های آن هستند که می*توانند به یک اتم اضافه یا از آن کم شوند.
برخی از مواد تمایل به از دست دادن الکترون دارند که در این صورت بار آنهد مثبت می*شوند.مثل:پارچه پشمی یا میله شیشه*ای.
بقیه در ادامه مطلب...

برخی از مواد تمایل به جذب الکترون دارند که در این صورت بار الکتریکی آنها منفی می*شوند.مثل:پلاستیک،پارچه نخی یا ابریشم.

انواع نیروهای الکتریکی
I)جاذبه
II)دافعه

جاذبه:بین بارهای ناهمنام (+و-)
دافعه:بین بارهای همنام(+و+یا-و-)

؟)در اثر مالش شانه پلاستیکی با موی سر چه اتفاقی می*افتد؟
الکترون ها از شانه به موی ما منتقل شده در نتیجه با شانه منفی و بار موی ما مثبت میشود.واگر شانه را به چند کاغذ نزدیک کنیم جذب شانه میشوند.