کمیت فیزیکی چیست؟:
به هر چیزی که در فیزیک قابل اندازه گیری باشد کمیت فیزیکی میگویند.
انواع کمیتهای فیزیکی:
I.کمیت اصلی
II.کمیت فرعی
کمیت اصلی:
کمیتی است که برای اندازه گیری نیازی به کمیت های دیگر نداشته باشد و به طور مستقل اندازه گیری شود.

تعداد کمیت های اصلی 7تاست.
 نام کمیت
 علامت واحد
 طول L m
 جرم m kg
 زمانt
 S
 دما T k
 جریان الکتریکی
 I A
 شدت منبع نور
 I cd
 مقدار ماده
 mol mol
کمیت فرعی:
کمیتی است  که برای اندازه گیری نیاز به کمیت های کمیتهای دیگر دارند و به طور مستقل اندازه گیزی نمیشوند و از این رو تعداد آنها بسیار زیاد است.مانند مساخت،حجم،وزن و ...