یکی از خصوصیات فنر می*باشد که به ما نشان می*دهد چه نیروی طول فنر را به اندازه 10cmیا 1mتغییر می*دهد و واحد آن نیوتن برمتر میباشد.K

عوامل موثر بر ثابت فنر:

I-جنس فنر
II-قطر مفتول فنر
III-تعداد حلقه های فنر در واحد طول
IV-قطر فنر
مثال:ثابت فنر 400N/Mاست یعنی:
هر 400نیوتن 1متر طول آنرا تغییر می*دهد.