نیرویی است که در اثر مالش دو جسم به یکدیگر ایجاد می*شود و همواره با حرکت اجسام مخالفت می*کند.

علت اصطکاک درگیری ناصافی*های جسم در روی یکدیگر است.زیرا هیچ سطح کاملا صافی وجود ندارد.

عوامل موثر بر اصطکاک
1-جرم جسم(رابطه مستقیم)                            2-میزان ناصافی دو جسم(رابطه مستقیم)
3-سطح  تماس(رابطه مستقیم)

عوامل موثر در کاهش اصطکاک در بخش "اصطکاک+..."

عوامل موثر در کاهش اصطکاک
1-روغن کاری
2-صیقلی کردن
3-نوکتیز کردن
4-استفاده از ساچمه یا غلتک؟)آیا نیروی اصطکاک همواره مضر است؟
خیر برای حرکت کردن و برای ایستادن به اصطکاک نیاز داریم.
تولیدگرما و روشن کردن کبریت نیز از فواید اصطکاک است.