نیرویی است که از طرف تکیه گاه به جسم وارد میشود،واین نیرو همواره مخالف نیروی گرانش زمین است و باعث ایجاد تعادل در احسام میشود.

تمام تکیه گاه ها منشاشان به زمین بر می*گردد.
نیروی تکیه گاه  سیالات همان نیروی ارشمیدس است.
هواپیما نیز بر اساس نیروی ارشمیدس در هوا حرکت میکند.
اگر تکیه گاه مناسب نباشد تعادل ناپایدار ایجاد میشود.