نیرویی است که به واسطه*ی جرم میان دوجسم به وجود میآید و باعث میشود اجسام یکدیگر را جذب کنند.این نیرو از نوع کششی است.
نیروی گرانش به 2 عامل بستگی دارد.
I)جرم جسم-->رابطه مستقیم
II)مجذور فاصله اجسام-->رابطه غیر مستقیم

وزن یک جسم روی زمین همان نیروی گرانشی است که بین جسم و زمین بوجود می*آید.پس وزن از جنس نیروی گرانشی است.