عاملی که باعث کشش ویا رانش اجسام شود را نیرو گویند.
نیروها انواع مختلفی دارند که بدلیل طولانی بودن نوشته آنها هر کدام در یک بخش توضیح داده شده اند.