فنر جسمی است که در اثر نیرو طولش تغیر میکند و با برداشتن نیرو  به حالت اولیه باز میگردد.
در فنر انرژِی پتانسیل کشسانی ذخیره میشود.
قانون هوک:تغییرات طول فنر با نیروی وارد بر آن متناسب است.شکل در ادامه مطلب...

شکل:http://img.majidonline.com/pic/2... 30 14.16.gif