عاملی که باعث شناور شدن اجسام در یک سیال میشود نیروی ارشمیدس است.هرچه این نیرو بیشتر باشد امکان شناوری بیشتر میشود.(رابطه مستقیم)
ته نشینW>O
غوطه ورW=O
W<Oشناور است