وزن یک جسم درون سیالی را وزن ظاهری گویند و مقدار آن عمواره از وین جسم کمتر است.
وزن ظاهری=وزن واقعی - نیروی ارشمیدس
      F                         -        W       =            w