فیزیک چیست؟
بسیاری از دانشمندان فیزیک را بصورت زیر تعریف نموده اند...
فیزیک علم اندازه گیریست.
شاید شما هم مثل خیلیا انتظار داشته باشید که توی پست اول بخونید E=MC2
اما چنین نیست.پس از اول شروع میکنیم...