مقدار نیروی گرانشی است ه به جرم اجسام وارد میشود و آنها را به سمت خود میشاند.
وزن یک کمیت فرعیست وابسته به دو عامل است و با هردو رابطه مستقیم دارد.
1-جرم
2-شتاب جاذبه
W=M×g
واحد وزن نیوتن بر کیلوگرم میباشد.n/kg
جدول شتاب جاذبه در ادامه مطلب...

 جاذبهسیاره g
 9.8 زمینg
 1.6 ماهg
 3.7 مریخg