اگر جسمی در یک سیال بیفتد 3حالت ممکن است برایش پیش آید.
I)غرق شود-در صورتی که چگالی جسم ببیش از چگالی سیال باشد.
II)غوطه ور شود-در صورتی که چگالی جسم و سیال برابر باشد.
III)شناور شود-هنگامی که چگالی سیال بیشتر از چگالی جسم باشد.


نمونه سوال در ادامه مطلب...

?)سه جسم را به ترتیب در آب میگذاریم.حالت آنرا در هر سه حالت بنویسید.

1-مکعبی به جرم 1kgو ضلع10cm
2-مکعبی به جرم 2kgو ضلع 10cm
3- مکعبی به جرم0.5kgو ضلع10cm