مکعبی به جرم3kgوضلع 10 cm داریم.چگالی آن را SI و c.g.s حساب کنید.
p=M/V
V=1000cm3
M=2kg=2000g
p c.g.s=2000/1000=2gr/cm3
p SI=2×1000=2000kg/m3
کره ای به جرم 3kgدارای شعاع 5cmاست.چگالی آن را در c.g.s حساب کنید.
M=3kg=3000g
V=1.5×3×53=500cm3
p=3000/500=6gr/cm3