جرم حجم معینی از یک ماده را چگالی گویند.
چگالی به معنی  سنگینی میباشد.وقتی میگوییم آهن از چوب سنگینتر است یعنی چگالی آهن از چگالی چوب بیشتر است.
چگالی=جرم/حجم
p=M/V
در سیستم SIواحد چگالی کیلوگرم بر متر مکعب میباشد.Kg/m3
در سیستم c.g.s واحد چگالی گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد.g/cm3
چگالی یک کمیت فرعیست و واحد آن وابسته به جرم و حجم است.با جرم رابطخ مستقیم و با حجم را بطه غیرمستقیم دارد.
 نمونه سوالات در بخش 14...