پیشوندهای زیر را تبدیل کنید.
5000km=....5×109...mm
حل:

106=-310÷103
106×5000
910=106×103×5

82500cm=......8.25×10-10....Tm
10-2÷1012=10-14
82500×10-14
8.25×104×10-14=8.25×10-10