1-مقدار پیشوند معلوم را بر مقدار پیشوند مجهول تقسیم میکنیم.
2-عدد بدست آمده را در مقدار داده شده ضرب میکنیم.
3-حاصل را بصورت نماد علمی مینویسیم.


انواع سوال ها و تمرینها در این را بطه را در بخش 12 دنبال کنید...