نوشتن اعداد بصورت حاصل ضربی از توان 10را گویند.
مثال :
103× 4=4000
روش تبدیل به نماد علمی همراه با مثالها بطور کامل در ادامه مطلب...

نوشتن اعداد بصورت حاصل ضربی از توان 10را گویند.
مثال :
103× 4=4000
روش تبدیل به نماد علمی همراه با مثالها بطور کامل در ادامه مطلب...
___________________________________________
برای تبدیل اعداد بزرگتر از یک  به نماد علمی ((ممیز))میزنیم تا به یک رقم برسیم.سپس به تعداد رقم هایی که ممیز زدیم توان مثبت(+)10 میگذاریم.
مثال:
4.55×104 =45500
برای تبدیل اعداد کوچکتر از یک ممیز را به سمت جلو میبریم تا به یک رقم صحیح برسیم و به تعداد ممیزها توان منفی قرار میدهیم.
4.3×10-4 =0.000463