کلماتی هستند که معنی عدد میدهند.با واحد کمیت های فیزیکی می آیند. آنها را چندین برابر بزرگ و یا کوچک میکنند.
تمام پیشوندهای فیزیکی مضاربی از 10 میباشند.
راهنمای جدول
علامت "+"---->بزرگ میکنند
علامت "-"----->کوچک میکنند
 مقدار نشانه پیشوند
 1012 T ترا+
 109 G گیگا+
 106 M مگا+
 103 K کیلو+
 102 H/ha هکتو+
 101 D/da دکا+
 10-1 d دسی-
10-2
 c سانتی-
 10-3 m میلی-
 10-6 حرف یونانی شبیه "u"
 میکرو-
 10-9 n نانو-
 10-12 p پیکو-