تبلیغات
.::آموزش فیزیک پایه::. !به وبلاگ آموزش فیزیك پایه خوش آمدید|Welcome To PhysicsEducation Blog!

.::آموزش فیزیک پایه::.

بخش 40.انرژی پتانسیل کشسانی

انرژی است که در اجسامی مانند فنر ذخیره میشود و در اثر تغییر طول در آن ها بوجود می آید.

-
از این انرژی برای ساعت های کوکی،تیر و کمان،ماشین های اسباب بازی،تله موش و... استفاده میشود.

فرمول محاسبه انرژِی پتانسیل کشسانی
U=1.2 K X2
یادآوری)Kبه معنی ثابت فنر است.
سوال)فنری به طول 20cmداریم.اگر ثابت فنر 10N/cmباشد و طول فنر20cmافزایش یابد انرژی پتانسیل کشسانی در فنر چقدر خواهد بود؟
حل:
k=10N/m×100=1000N/m
x=20cm=0.2m
U=1/2×1000×(2/10)2=500×4/100=20j


بخش 39.قانون و آزمایش پر و سکه گالیله

قانون گالیله:
سرعت سقوط اجسام به جرم آنها بستگی ندارد.به شرط آنکه از اصطکاک ملکولهای هوا صرف نظر شود.


~~~~~~~~
آزمایش پر و سکه گالیله که در لوله خلع انجام شد این موضوع را ثابت کرد.

زنگ تفریح-زندگینامه آلبرت انیشتین


₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪

آلبرت انیشتین در چهاردهم مارس 1879 در شهر اولم که شهر متوسطی از ناحیه و ورتمبرگ آلمان بود متولد شد. اما شهر مزبور در زندگی او اهمیتی نداشته است، زیرا یک سال بعد از تولد او خانواده وی از اولم عازم مونیخ گردید. پدر آلبرت ، هرمان انیشتین کارخانه‌ کوچکی برای تولید محصولات الکترو شیمیایی داشت و با کمک برادرش که مدیر فنی کارخانه بود از آن بهره‌برداری می‌کرد. گر چه در کار معاملات بصیرت کامل نداشت. پدر آلبرت از لحاظ عقاید سیاسی نیز مانند بسیاری از مردم آلمان گر چه با حکومت پروسیها مخالفت داشت، اما امپراتوری جدید آلمان را ستایش می‌کرد و صدر اعظم آن «بیسمارک» و ژنرال «مولتکه» و امپراتور پیر یعنی «ویلهم اول» را گرامی می‌داشت.

بقیه در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

بخش 38.پایستگی انرژِی(مکانیکی)

انرژی بوجود نمی آید و از بین نمیرود؛فقط از صورتی به صورتی دیگر تبدیل میشود.
 توضیحات بیشتر و کاملتر در "ادامه مطلب"


ادامه مطلب

بخش37.انرژی مکانیکی

انرژی مکانیکیE
به مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشی انرژی مکانیکی گویند.

E=U+K


مثال حل شده:
جسمی به جرم 4kg در ازتفاع 50m زمین با سرعت 72km/hحرکت میکند.انرژی مکانیکی این جسم را بیابید.
U=4×10×50=2000j
k=1/2×4×400=800j
بنابراینE=2000+800=2800j


بخش 36.انرژی پتانسیل گرانشی

هرگاه بر نیروی گرانش غلبه کنیم،یعنی جسم را نسبت به یک نقطه ارتفاع دهیم،در جسم انرژی پتانسیل گرانشی ذخیره میشود.

انرژی پتانسیل گرانشی به سه عامل ارتفاع،شتاب گرانش و جرم رابطه مستقیم دارد.


بخش 35.انرژی جنبشی

با Kنشان داده میشود.انرژی حسم منحرک را انرژی جنبشی گویند.یعنی هرجسمی که دارای سرعت باشد دارای انرژی جنبشی است.فرمول:

انرژی جنبشی به دو عامل بستگی داره:
I.جرم جسم(مستقیم)
II.حرکت جسم(مستقیم با مجذور سرعت)
 
مثال مفهومی در "مثال..."


مثال...

پیشگفتار:انواع انرژی

انرژی ها را به دو نوع تقسیم میکنند که به ترتیب در بخش های 35و36توضیح داده شده اند.
I.جنبشی:بخش 35
II.پتانسیل:بخش 36


بخش 34.انرژی

انرژی عاملی است که باعث تغییر در احسام میشود،این تغییر میتواند فیزیکی و یا شیمیایی باشد.
به عبارتی بدون انرژی ادامه ی زندگی امکان پزیر نمیباشد و همه چیز به آن وابسته است.

  • انرژی یک کمیت فرعی است و وابسته به کمیت های دیگر است.واحد آن در SI ژول است.(j)
  • در قدیم واحد انرژی گرمایی و پتانسیل شیمیایی کالری بود.
  • کالری cal               
  • 1cal=4.184~4.2j                    


بخش 33.قانون سوم نیوتن

هر عملی را عکس العملیست،مساوی و درخلاف جهت آن.
مثال:ضربه زدن به یک جسم سنگین،هنگامی که اسکیت به پا داریم دیوار را هل دهیم.


بخش 32.قانون اول نیوتن-اینرسی

:اگر نیرویی بر جسمی وارد نشود و یا مجموع نیروهای وارد شده بر جسم -0-باشد،جسم حالت قبلی خود را حفظ میکند.یعنی اگر ثابت است،ثابت و اگر متحرک است با همان سرعت به خط مستقیم به حرکت خود ادامه میدهد.
مانند موشکی که میخواهد به ماه برود،تنها تا زمانی که در جوّ است لازم به انرژی و نیروهای موتورهای خود لازم دارد و بعد به دلیل اینکه نیرویی به آن وارد نمی شود نیازی به نیرو موتورهای خود ندارد.

عوامل موثر بر اینرسی:
I)
جرم جسم
II)تغییرات سرعت

سوالات مفهومی اینرسی را در "سوالات اینرسی..."دنبال کنید...


سوالات اینرسی...

پیش گفتار-قوانین نیوتن

32قانون نیوتن در بخشهای 32و33توضیح داده شده اند.قانون دوم نیوتن نیون بعدا قرار خواهد گرفت.
بخش 32:قانون اول
بخش 33:قانون سوم
بخش ؟:قانون دوم


بخش 31.سرعت متوسط

به ما نشان میدهد که یک مسافت را در چه رمانی طی کرده و میانگین سرعت های متحرک میباشد.


بخش 30.شتاب

به تغییرات سرعت در واحد زمان شتاب گویند.شتاب یک متحرک به ما نشان می*دهد در مدت یک ثانیه سرعت آن چند متر در ثانیه(m/s)کم یا زیاد شده.

شتاب=زمان/تغییرات سرعت
فرمول شتاب: http://up.iranblog.com...39.gif
انواع شتاب:
I)شتاب مثبت(تند شونده)
II)شتاب منفی(کندشونده)
در شتاب مثبت همواره سرعت جسم رو به افزایش است بعنی سرعت ثانویه از سرعت اولیه بیشتر است ولی در شتاب منفی سرعت ثانویه از سرعت اولیه کمتر است.مانند ترمز کردن.
بخش 29.سرعت

به مسافت پیموده شده در واحد زمان سرعت گویند.
سرعت یک کمیت فرعی است و به دوعامل بستگی دارد:
 I)مسافت پیموده شده
II)زمان

V=x(m)/t(s)در SI
یا
V=x(Km)/t(h)

Km/h×1000/3600=m/4----->Km/h×1/3.6----->یاm/s=Km/h
استثناً برای این یه مبحث چندتا سوال میذارم در "ادامه مطلب..."


ادامه مطلب...

  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

آرین


آخرین پست ها